Την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
3. Φοιτητικά
4. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
6. Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, Γ. Στεφάνου, για εξέλιξή του, με γνωστικό αντικείμενο: «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Στοχαστικές Μέθοδοι Ανάλυσης». (ώρα: 16:00).