Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χαλύβδινες Κατασκευές - Πειραματικές μέθοδοι, Ευστάθεια".


Αριθμ. Προκήρυξης: 48604/26-7-2021 (κενή θέση).

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται κατ’ αρχήν στο κύριο διδακτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών που είναι τα έργα από χάλυβα. Η επιθυμητή προσέγγιση του αντικειμένου των χαλύβδινων κατασκευών είναι για τη θέση αυτή, η πειραματική και, ταυτόχρονα η επικέντρωση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων σε θέματα ευστάθειας. Η εμπειρία σε πειραματική έρευνα στις χαλύβδινες κατασκευές θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΜΚ στο μέλλον και, συνεπάγεται κατά τρόπο υπερκάλυψης και μη διαζευκτικό, την ύπαρξη αριθμητικής εμπειρίας ιδίως σε θέματα αυτοματοποιημένων παραμετρικών αναλύσεων τύπου GMNIA (γεωμετρικά μη-γραμμική, με μη-γραμμικότητες υλικού και ατέλειες ανάλυση). Η απώλεια της ευστάθειας αποτελεί τον σημαντικότερο μηχανισμό αστοχίας στις χαλύβδινες κατασκευές και ως εκ τούτου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη εμπειρίας των υποψηφίων στο θέμα αυτό. Ο βέλτιστος συνδυασμός προφανώς είναι η συνδυασμένη ύπαρξη εμπειρίας στους προαναφερθέντες τομείς, ήτοι πειραματική μελέτη θεμάτων ευστάθειας σε κατασκευές από χάλυβα.