Απόφαση Συγκλήτου (συν. 2949/16-10-2017, αρ. πρωτ.  εγγρ. 3966/24-10-2017) που αφορά στην έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Επισυνάπτεται και το εγκεκριμένο μητρώο.