Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ.
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2016-17.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 26.7.2017

Για την υποβολή αίτησης υποτροφίας θα χρειαστεί βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, το θέμα αυτής καθώς και η ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσής της.

Η βεβαίωση πρέπει να εκδοθεί από την Γραμματεία του Τμήματος (μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και τον Πρόεδρο ή την Προϊσταμένη της Γραμματείας με αριθ. Πρωτοκόλλου και στρόγγυλη σφραγίδα).