Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκηρύσσει τη χορήγηση από μίας ετήσιας υποτροφίας για φοιτητές/τριες συναφών με τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών αντίστοιχα, συνολικού ποσού 7.000€ εκάστη.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/a55e94d2-ba85-4b3e-bde3-b1474345fe8c.PDF

https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/0f541f18-bbdf-4df2-9872-57d806fe6490.pdf