Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση της με αριθμό 2949/16-10- 2017 αποφάσισε την έγκριση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Τα Μητρώα αυτά επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο.

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος και επεξεργασία, νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων".

1. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο